Säkerhet

Hantering av personuppgifter, cookies och säkerhet

Hyred, som verkar under företagsnamnet Turn Consulting AB, org.nr 559219-2594, (eller ”vi”) hjälper arbetssökande att komma in i arbetslivet genom en förmedlingstjänst mellan arbetsgivare och arbetssökande.

Hyred erbjuder enbart digitala tjänster. Våra tjänster går att använda på vår webbplats som är anpassad för flera olika enheter, både dator, surfplatta och mobil. Bestämmelserna i denna personuppgiftspolicy gäller även för all mobil åtkomst och användning av mobila enheter.

När du använder Hyreds olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med denna personuppgiftspolicy Därför är det viktigt att du läser och förstår personuppgiftspolicy innan du använder Hyreds tjänster. Om du inte godkänner personuppgiftspolicy bör du inte använda våra tjänster.

Turn Consulting AB är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet och använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Denna policy avseende integritetsskydd anger de sorters personuppgifter eller personlig information som vi samlar in, hur vi använder sådana uppgifter, hur vi behandlar och skyddar de uppgifter vi samlar in, hur länge vi lagrar dessa, med vem vi delar dessa, till vem vi överför dessa och de rättigheter som enskilda kan utöva avseende vår användning av deras personuppgifter. Vi anger även hur du kan kontakta oss angående våra förfaranden som avser integritetsskydd och utövandet av dina rättigheter. 

Denna policy avseende integritetsskydd är giltig från 2022-09-09 och tillhandahåller ett regelverk avseende de personuppgifter som samlas in av Hyred såsom följer av lag vilket innefattar Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Denna policy avseende integritetsskydd gäller

 1. våra jobbkandidater 
 2. våra konsulter
 3. våra leverantörer, som vi anlitar eller tilldelar våra kandidater
 4. användare av vår webbsida
 5. företrädare för våra affärspartners, klienter och försäljare. 

Vi får samla in personuppgifter om dig på flera olika sätt, exempelvis genom vår webbplats och sociala mediekanaler, på våra events, via telefon, genom arbetsansökningar, i samband med personlig matchningar samt i samband med vår samverkan med klienter och försäljare. Vi får samla in:

 • kontaktuppgifter (såsom namn, postadress, e-postadress och telefonnummer)
 • uppgifter som du tillhandahåller personer som du skulle vilja att vi kontaktar. (Personuppgiftsansvarig antar att denna person tidigare medgivit samtycke för sådan kommunikation)
 • övriga uppgifter som du tillhandahåller oss, såsom i undersökningar samt genom “Kontakta oss” delen på vår webbplats. 

Om du därutöver är jobbkandidat och ansöker om en anställning, får vi samla in följande typer av personuppgifter (såsom medges i enlighet med svensk lagstiftning).

 • anställnings- och utbildningshistorik 
 • språkkunskaper och övriga arbetsrelaterade färdigheter
 • personnummer, nationellt identifierings- eller annat statligt utfärdat identifikationsnummer
 • födelseår
 • utfärdade körkort
 • uppgifter som tillhandahållits av referenser
 • uppgifter som omfattas av din personlighetsanalys, uppgifter du tillhandahåller avseende dina yrkesmässiga intressen, och övrig information som avser din kompetens för anställning och där uttryckligt samtycke har tillhandahållits av dig såsom föreskrivs i lagstiftning
 • funktionshinder och hälsorelaterad information
 • resultat av drogtester, kontroll av brottsregister och andra bakgrundskontroller. 

Vi får därutöver samla in uppgifter som du tillhandahåller oss avseende andra personer, såsom information till anhöriga för nödsituationer.

Registeransvarig samlar in och använder uppgifterna som samlats för följande ändamål (såsom medges av lokal lagstiftning):

 1. ordna arbetskraftslösningar och sammankoppla människor för att arbeta
 2. skapa och hantera vår kompetensportal
 3. hantera våra förhållanden till klienter och försäljare 
 4. där detta medges av lag och är förenlig med vår Cookie- och marknadsföringspolicy, för att skicka marknadsföringsmaterial, meddelanden angående tillgängliga tjänster och övriga meddelanden  
 5. där detta medges av lag för att meddela och sköta deltagande i, särskilda events, reklam, program, erbjudanden, undersökningar, tävlingar och marknadsundersökningar; 
 6. svara på enskildas förfrågningar och krav 
 7. bedriva, utvärdera och förbättra vår affärsverksamhet (vilket innefattar utveckling, förstärkning, granskning och förbättring av våra tjänster, hantering av vår kommunikation, utförandet av dataanalyser och genomförandet av redovisning, revison samt andra interna uppgifter) 
 8. skydda mot, identifiera och försöka förhindra bedrägeri och annan olaglig verksamhet, krav och övrigt ansvar  
 9. efterleva samt förstärka tillämpliga rättsliga krav, relevant branschpraxis, avtalsmässiga förpliktelser och våra policys. 

All behandling kommer att utföras baserat på rättsliga grunder:  

 1. samtycke eller uttryckligt samtycke från den registrerade, där detta krävs av tillämplig lag  
 2. för att säkerställa vår efterlevnad med ett lagligt eller avtalsenligt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal exempelvis behandling av dina personuppgifter.
 3. det är väsentligt och nödvändigt utifrån Personuppgiftsansvarigs legitima intresse.  

Utöver de aktiviteter som anges ovan använder vi, om du är jobbkandidat och du ansöker om ett arbete, såsom medges av svensk lagstiftning, den information som beskrivs i denna policy avseende integritetsskydd för följande ändamål: 

 1. Tillhandahålla dig jobberbjudanden och arbete 
 2. bedöma din lämplighet som jobbkandidat och dina tillhörande kvalifikationer för arbetspositioner 
 3. utföra dataanalyser, såsom personlighetsanalys av vår jobbkandidats- och partner databas; bedömning av enskild prestation och färdigheter, inklusive poängsättning av arbetsrelaterade förmågor, användning av information för att matcha individuella och potentiella möjligheter.

Vi får även använda uppgifter på andra sätt där vi skickar särskilt meddelande i samband med eller innan tidpunkten för insamling.  

Legitimt intresse 

Personuppgiftsansvarig får behandla personuppgifter för särskilda legitima affärsändamål, vilket innefattar några av alla följande:   

 • där behandlingen gör det möjligt för oss att förstärka, modifiera, skräddarsy eller i annat fall förbättra våra tjänster/kommunikation till förmån för våra klienter, kandidater och partners  
 • för att identifiera och förhindra bedrägeri  
 • för att förstärka våra nätverks- och informationssystems säkerhet
 • för att bättre förstå hur människor interagerar med våra webbsidor  
 • för direkta marknadsföringsändamål
 • för att skicka dig postförsändelser som vi anser skulle vara av intresse för dig 
 • för att avgöra marknadsföringskampanjers och reklams effektivitet 

I de fall där vi behandlar uppgifter för dessa ändamål försäkrar vi oss om att dina rättigheter värnas samt beaktar sådana rättigheter. Du har rätt att invända mot sådan behandling. Vänligen observera att utövandet av din rätt att invända kan komma att påverka vår förmåga att hjälpa dig som kandidat eller kund. 

Vår behandling av insamlade personuppgifter äger rum på automatiserad väg, för de ändamål som anges i ovanstående ruta och för en särskild tidsperiod, vilket är i linje med vår interna policy, i syfte att säkerställa att personuppgifter inte bevaras längre än vad som är nödvändigt. 

Vi upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda de personuppgifter som du tillhandahåller mot oavsiktlig, lagstridig eller obehörig förstörelse, förlust, ändring, röjande eller användning. I syfte att säkerställa lämplig säkerhet och sekretess som avser personuppgifterna, vidtar vi följande säkerhetsåtgärder: 

 • Kryptering av uppgifter vid överföring av information
 • Lösningar för IT-säkerhet 

Som kandidat (jobbsökande) sparas dina uppgifter i fem år från registrering och därefter får du förnya dina uppgifter och därmed även ditt samtycke till denna personuppgiftspolicy. Om du på annat sätt har delat med dig med personuppgifter till oss, till exempel via kontaktformulär så raderas dina uppgifter automatiskt efter fem år. Vi lagrar de personuppgifter som vi samlar in i våra system på ett sätt som endast gör det möjligt att identifiera de registrerade under den tid som bedöms nödvändig mot bakgrund av de ändamål för vilka uppgifterna samlades in, eller för vilka uppgifter vidare behandlas. 

Vi avgör denna särskilda tidsperiod genom beaktande av: 

 • Behovet att bevara insamlade personuppgifter lagrade i syfte att erbjuda tjänster som fastslagits med användaren
 • I syfte att säkerställa Personuppgiftsansvarigs berättigade intresse såsom anges i ändamålen.

Vi delar endast personuppgifter som vi samlar in om dig på de sätt som anges i denna policy avseende integritetsskydd eller i separata meddelanden som tillhandahålls i samband med särskilda aktiviteter. Vi får dela personuppgifter med försäljare som utför tjänster för vår räkning grundat på våra instruktioner. Vi bemyndigar inte dessa försäljare att använda eller dela uppgifterna förutom där det är nödvändigt för utförandet av tjänster för vår räkning eller för efterlevnaden av rättsliga krav. Vi får även dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners samt med klienter som skulle kunna ha tillgängliga jobberbjudanden eller intresse av att rekrytera våra jobbkandidater och med andra som vi arbetar med, såsom rekryteringsrådgivare och underleverantörer, i syfte att hitta ett arbete till dig. 

Vi får därutöver dela dina personuppgifter om vi

 1. föreskrivs att göra det enligt lag eller rättslig process
 2. till brottsbekämpande myndigheter eller andra myndighetspersoner med grund i en lagenlig begäran om att dela
 3. när vi anser att delande är nödvändigt eller lämpligt i syfte att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust, eller i samband med en utredning av misstänkt eller faktisk bedräglig eller olaglig verksamhet. Vi förbehåller oss även rätten att överföra personuppgifter som vi har om dig för det fall vi säljer eller överför hela eller delar av vår affärsverksamhet eller våra tillgångar (vilket innefattar fall där omorganisation, upplösning eller likvidation äger rum). 

Cookies används på så gott som alla webbplatser och kan vara nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Cookies används för att vi ska kunna samla in besöksstatistik och analysera vad som behövs ändras på webbplatsen. Cookies kan även läggas till när du lämnar in uppgifter för att söka ledig jobb eller när du använder delningslänkar (tredjeparkcookies).

IP-nummer och cookie ID kan vara personuppgifter och du har därför rätt att veta hur vi använder uppgifterna samt hur du kan begränsa användningen.

Det finns olika typer av cookies. På Hyreds webbplats används alla typer:

 • En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Den försvinner när man stänger webbläsaren.
 • En varaktig cookie finns kvar på besökarens dator tills den tas bort.
 • En förstapartscookie kommer från den aktuella webbplatsen (hyred.se) och placerar ut cookies i besökarens webbläsare.
 • En tredjepartcookie kommer från en annan webbplats och placerar ut cookies i besökarens webbläsare. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar cookies enbart från tredje part.

För att förstå hur vår webbplats används och skaffa underlag för vårt förbättringsarbete samlar vi in statistik om varje besök via statistikverktyget Google Analytics. Uppgifterna innehåller till exempel data om cookie ID, IP-nummer, webbläsare och vilka sidor som blir besökta och sparas i 26 månader.

Mer specifikt använder vi cookies för att identifiera om du är en återbesökare eller inte. Vi sparar det unika nummer som cookien i din webbläsare får (ett cookie ID). IP-nummer används för att identifiera geografisk hemvist på våra besökare.

Om du inte accepterar cookies

Du kan göra inställningar i din webbläsares säkerhetsinställningar så att du antingen inte tar emot några cookies alls eller att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Om du inte accepterar cookies rekommenderar vi inte dig att använda vår hemsida eller sociala plattformar.

Mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

När tillämplig lag så kräver kan den registrerade utöva följande särskilda rättigheter i enlighet med artiklarna 15 till och med 22 i dataskyddsförordningen: 

 1. Rätt till tillgång: Den registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter i syfte att kontrollera att sådana personuppgifter behandlas i enlighet med lag. 
 2. Rätt till rättelse: Den registrerade har rätt att begära rättelse avseende samtliga felaktiga eller bristfälliga uppgifter som bevaras avseende honom eller henne, i syfte att säkerställa riktigheten av sådana uppgifter och anpassa dessa till personuppgiftsbehandlingen. 
 3. Rätt till borttagning: Den registrerade har rätt att begära att Personuppgiftsansvarig tar bort uppgifter om honom eller henne och inte längre behandla sådana uppgifter. 
 4. Rätt till begränsning av behandlingen: Den registrerade har rätt att begära att Personuppgiftsansvarig begränsar behandling av hans eller hennes uppgifter. 
 5. Rätt till uppgiftsportabilitet: Den registrerade har rätt att begära om uppgiftsportabilitet vilket innebär att den registrerade kan erhålla de ursprungligen tillhandahållna personuppgifterna i ett strukturerat och allmänt använt format eller att den registrerade kan begära om överföring av uppgifter till en annan Personuppgiftsansvarig. 
 6. Rätt att invända: Den registrerade som tillhandahåller personuppgifter till Personuppgiftsansvarig har rätt att, när som helst, invända mot behandling av personuppgifterna på flera grunder såsom framgår av dataskyddsförordningen utan att behöva berättiga sitt beslut. 
 7. Rätt att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande: Den registrerade har rätt att inte vara föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, vilket innefattar profilering, om sådan profilering orsakar en rättslig verkan som avser den registrerade eller på samma vis väsentligen påverkar honom eller henne. 
 8. Rätt att anföra klagomål inför en tillsynsmyndighet: Samtliga registrerade har rätt att anföra klagomål inför en tillsynsmyndighet, särskilt i det EU-land där han eller hon har sin stadigvarande hemvist, arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen ägt rum om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser denne eller denna bryter mot dataskyddsförordningen. 

När behandling grundas på samtycke såsom enligt artikel 7 i dataskyddsförordningen, kan den registrerade, när som helst, återkalla sitt samtycke. 

Vänligen kontakta legal@hyred.io om du behöver mer information om behandlingen av dina personuppgifter. 

Observera att villkoren i denna personuppgiftspolicy kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Hyreds webbplats. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Om du har frågor kopplade till denna personuppgiftspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna personuppgiftspolicy vänligen kontakta legal@hyred.io eller ring oss på 033-24 33 33.

Hyred, som verkar under företagsnamnet Turn Consulting AB, org.nr 559219-2594, (eller ”vi”) hjälper arbetssökande att komma in i arbetslivet genom en förmedlingstjänst mellan arbetsgivare och arbetssökande.

Hyred erbjuder enbart digitala tjänster. Våra tjänster går att använda på vår webbplats som är anpassad för flera olika enheter, både dator, surfplatta och mobil. Bestämmelserna i denna personuppgiftspolicy gäller även för all mobil åtkomst och användning av mobila enheter.

När du använder Hyreds olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med denna personuppgiftspolicy Därför är det viktigt att du läser och förstår personuppgiftspolicy innan du använder Hyreds tjänster. Om du inte godkänner personuppgiftspolicy bör du inte använda våra tjänster.

Turn Consulting AB är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet och använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Denna policy avseende integritetsskydd anger de sorters personuppgifter eller personlig information som vi samlar in, hur vi använder sådana uppgifter, hur vi behandlar och skyddar de uppgifter vi samlar in, hur länge vi lagrar dessa, med vem vi delar dessa, till vem vi överför dessa och de rättigheter som enskilda kan utöva avseende vår användning av deras personuppgifter. Vi anger även hur du kan kontakta oss angående våra förfaranden som avser integritetsskydd och utövandet av dina rättigheter. 

Denna policy avseende integritetsskydd är giltig från 2022-09-09 och tillhandahåller ett regelverk avseende de personuppgifter som samlas in av Hyred såsom följer av lag vilket innefattar Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Denna policy avseende integritetsskydd gäller

 1. våra jobbkandidater 
 2. våra konsulter
 3. våra leverantörer, som vi anlitar eller tilldelar våra kandidater
 4. användare av vår webbsida
 5. företrädare för våra affärspartners, klienter och försäljare. 

Vi får samla in personuppgifter om dig på flera olika sätt, exempelvis genom vår webbplats och sociala mediekanaler, på våra events, via telefon, genom arbetsansökningar, i samband med personlig matchningar samt i samband med vår samverkan med klienter och försäljare. Vi får samla in:

 • kontaktuppgifter (såsom namn, postadress, e-postadress och telefonnummer)
 • uppgifter som du tillhandahåller personer som du skulle vilja att vi kontaktar. (Personuppgiftsansvarig antar att denna person tidigare medgivit samtycke för sådan kommunikation)
 • övriga uppgifter som du tillhandahåller oss, såsom i undersökningar samt genom “Kontakta oss” delen på vår webbplats. 

Om du därutöver är jobbkandidat och ansöker om en anställning, får vi samla in följande typer av personuppgifter (såsom medges i enlighet med svensk lagstiftning).

 • anställnings- och utbildningshistorik 
 • språkkunskaper och övriga arbetsrelaterade färdigheter
 • personnummer, nationellt identifierings- eller annat statligt utfärdat identifikationsnummer
 • födelseår
 • utfärdade körkort
 • uppgifter som tillhandahållits av referenser
 • uppgifter som omfattas av din personlighetsanalys, uppgifter du tillhandahåller avseende dina yrkesmässiga intressen, och övrig information som avser din kompetens för anställning och där uttryckligt samtycke har tillhandahållits av dig såsom föreskrivs i lagstiftning
 • funktionshinder och hälsorelaterad information
 • resultat av drogtester, kontroll av brottsregister och andra bakgrundskontroller. 

Vi får därutöver samla in uppgifter som du tillhandahåller oss avseende andra personer, såsom information till anhöriga för nödsituationer.

Registeransvarig samlar in och använder uppgifterna som samlats för följande ändamål (såsom medges av lokal lagstiftning):

 1. ordna arbetskraftslösningar och sammankoppla människor för att arbeta
 2. skapa och hantera vår kompetensportal
 3. hantera våra förhållanden till klienter och försäljare 
 4. där detta medges av lag och är förenlig med vår Cookie- och marknadsföringspolicy, för att skicka marknadsföringsmaterial, meddelanden angående tillgängliga tjänster och övriga meddelanden  
 5. där detta medges av lag för att meddela och sköta deltagande i, särskilda events, reklam, program, erbjudanden, undersökningar, tävlingar och marknadsundersökningar; 
 6. svara på enskildas förfrågningar och krav 
 7. bedriva, utvärdera och förbättra vår affärsverksamhet (vilket innefattar utveckling, förstärkning, granskning och förbättring av våra tjänster, hantering av vår kommunikation, utförandet av dataanalyser och genomförandet av redovisning, revison samt andra interna uppgifter) 
 8. skydda mot, identifiera och försöka förhindra bedrägeri och annan olaglig verksamhet, krav och övrigt ansvar  
 9. efterleva samt förstärka tillämpliga rättsliga krav, relevant branschpraxis, avtalsmässiga förpliktelser och våra policys. 

All behandling kommer att utföras baserat på rättsliga grunder:  

 1. samtycke eller uttryckligt samtycke från den registrerade, där detta krävs av tillämplig lag  
 2. för att säkerställa vår efterlevnad med ett lagligt eller avtalsenligt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal exempelvis behandling av dina personuppgifter.
 3. det är väsentligt och nödvändigt utifrån Personuppgiftsansvarigs legitima intresse.  

Utöver de aktiviteter som anges ovan använder vi, om du är jobbkandidat och du ansöker om ett arbete, såsom medges av svensk lagstiftning, den information som beskrivs i denna policy avseende integritetsskydd för följande ändamål: 

 1. Tillhandahålla dig jobberbjudanden och arbete 
 2. bedöma din lämplighet som jobbkandidat och dina tillhörande kvalifikationer för arbetspositioner 
 3. utföra dataanalyser, såsom personlighetsanalys av vår jobbkandidats- och partner databas; bedömning av enskild prestation och färdigheter, inklusive poängsättning av arbetsrelaterade förmågor, användning av information för att matcha individuella och potentiella möjligheter.

Vi får även använda uppgifter på andra sätt där vi skickar särskilt meddelande i samband med eller innan tidpunkten för insamling.  

Legitimt intresse 

Personuppgiftsansvarig får behandla personuppgifter för särskilda legitima affärsändamål, vilket innefattar några av alla följande:   

 • där behandlingen gör det möjligt för oss att förstärka, modifiera, skräddarsy eller i annat fall förbättra våra tjänster/kommunikation till förmån för våra klienter, kandidater och partners  
 • för att identifiera och förhindra bedrägeri  
 • för att förstärka våra nätverks- och informationssystems säkerhet
 • för att bättre förstå hur människor interagerar med våra webbsidor  
 • för direkta marknadsföringsändamål
 • för att skicka dig postförsändelser som vi anser skulle vara av intresse för dig 
 • för att avgöra marknadsföringskampanjers och reklams effektivitet 

I de fall där vi behandlar uppgifter för dessa ändamål försäkrar vi oss om att dina rättigheter värnas samt beaktar sådana rättigheter. Du har rätt att invända mot sådan behandling. Vänligen observera att utövandet av din rätt att invända kan komma att påverka vår förmåga att hjälpa dig som kandidat eller kund. 

Vår behandling av insamlade personuppgifter äger rum på automatiserad väg, för de ändamål som anges i ovanstående ruta och för en särskild tidsperiod, vilket är i linje med vår interna policy, i syfte att säkerställa att personuppgifter inte bevaras längre än vad som är nödvändigt. 

Vi upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda de personuppgifter som du tillhandahåller mot oavsiktlig, lagstridig eller obehörig förstörelse, förlust, ändring, röjande eller användning. I syfte att säkerställa lämplig säkerhet och sekretess som avser personuppgifterna, vidtar vi följande säkerhetsåtgärder: 

 • Kryptering av uppgifter vid överföring av information
 • Lösningar för IT-säkerhet 

Som kandidat (jobbsökande) sparas dina uppgifter i fem år från registrering och därefter får du förnya dina uppgifter och därmed även ditt samtycke till denna personuppgiftspolicy. Om du på annat sätt har delat med dig med personuppgifter till oss, till exempel via kontaktformulär så raderas dina uppgifter automatiskt efter fem år. Vi lagrar de personuppgifter som vi samlar in i våra system på ett sätt som endast gör det möjligt att identifiera de registrerade under den tid som bedöms nödvändig mot bakgrund av de ändamål för vilka uppgifterna samlades in, eller för vilka uppgifter vidare behandlas. 

Vi avgör denna särskilda tidsperiod genom beaktande av: 

 • Behovet att bevara insamlade personuppgifter lagrade i syfte att erbjuda tjänster som fastslagits med användaren
 • I syfte att säkerställa Personuppgiftsansvarigs berättigade intresse såsom anges i ändamålen.

Vi delar endast personuppgifter som vi samlar in om dig på de sätt som anges i denna policy avseende integritetsskydd eller i separata meddelanden som tillhandahålls i samband med särskilda aktiviteter. Vi får dela personuppgifter med försäljare som utför tjänster för vår räkning grundat på våra instruktioner. Vi bemyndigar inte dessa försäljare att använda eller dela uppgifterna förutom där det är nödvändigt för utförandet av tjänster för vår räkning eller för efterlevnaden av rättsliga krav. Vi får även dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners samt med klienter som skulle kunna ha tillgängliga jobberbjudanden eller intresse av att rekrytera våra jobbkandidater och med andra som vi arbetar med, såsom rekryteringsrådgivare och underleverantörer, i syfte att hitta ett arbete till dig. 

Vi får därutöver dela dina personuppgifter om vi

 1. föreskrivs att göra det enligt lag eller rättslig process
 2. till brottsbekämpande myndigheter eller andra myndighetspersoner med grund i en lagenlig begäran om att dela
 3. när vi anser att delande är nödvändigt eller lämpligt i syfte att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust, eller i samband med en utredning av misstänkt eller faktisk bedräglig eller olaglig verksamhet. Vi förbehåller oss även rätten att överföra personuppgifter som vi har om dig för det fall vi säljer eller överför hela eller delar av vår affärsverksamhet eller våra tillgångar (vilket innefattar fall där omorganisation, upplösning eller likvidation äger rum). 

Cookies används på så gott som alla webbplatser och kan vara nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Cookies används för att vi ska kunna samla in besöksstatistik och analysera vad som behövs ändras på webbplatsen. Cookies kan även läggas till när du lämnar in uppgifter för att söka ledig jobb eller när du använder delningslänkar (tredjeparkcookies).

IP-nummer och cookie ID kan vara personuppgifter och du har därför rätt att veta hur vi använder uppgifterna samt hur du kan begränsa användningen.

Det finns olika typer av cookies. På Hyreds webbplats används alla typer:

 • En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Den försvinner när man stänger webbläsaren.
 • En varaktig cookie finns kvar på besökarens dator tills den tas bort.
 • En förstapartscookie kommer från den aktuella webbplatsen (hyred.se) och placerar ut cookies i besökarens webbläsare.
 • En tredjepartcookie kommer från en annan webbplats och placerar ut cookies i besökarens webbläsare. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar cookies enbart från tredje part.

För att förstå hur vår webbplats används och skaffa underlag för vårt förbättringsarbete samlar vi in statistik om varje besök via statistikverktyget Google Analytics. Uppgifterna innehåller till exempel data om cookie ID, IP-nummer, webbläsare och vilka sidor som blir besökta och sparas i 26 månader.

Mer specifikt använder vi cookies för att identifiera om du är en återbesökare eller inte. Vi sparar det unika nummer som cookien i din webbläsare får (ett cookie ID). IP-nummer används för att identifiera geografisk hemvist på våra besökare.

Om du inte accepterar cookies

Du kan göra inställningar i din webbläsares säkerhetsinställningar så att du antingen inte tar emot några cookies alls eller att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Om du inte accepterar cookies rekommenderar vi inte dig att använda vår hemsida eller sociala plattformar.

Mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

När tillämplig lag så kräver kan den registrerade utöva följande särskilda rättigheter i enlighet med artiklarna 15 till och med 22 i dataskyddsförordningen: 

 1. Rätt till tillgång: Den registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter i syfte att kontrollera att sådana personuppgifter behandlas i enlighet med lag. 
 2. Rätt till rättelse: Den registrerade har rätt att begära rättelse avseende samtliga felaktiga eller bristfälliga uppgifter som bevaras avseende honom eller henne, i syfte att säkerställa riktigheten av sådana uppgifter och anpassa dessa till personuppgiftsbehandlingen. 
 3. Rätt till borttagning: Den registrerade har rätt att begära att Personuppgiftsansvarig tar bort uppgifter om honom eller henne och inte längre behandla sådana uppgifter. 
 4. Rätt till begränsning av behandlingen: Den registrerade har rätt att begära att Personuppgiftsansvarig begränsar behandling av hans eller hennes uppgifter. 
 5. Rätt till uppgiftsportabilitet: Den registrerade har rätt att begära om uppgiftsportabilitet vilket innebär att den registrerade kan erhålla de ursprungligen tillhandahållna personuppgifterna i ett strukturerat och allmänt använt format eller att den registrerade kan begära om överföring av uppgifter till en annan Personuppgiftsansvarig. 
 6. Rätt att invända: Den registrerade som tillhandahåller personuppgifter till Personuppgiftsansvarig har rätt att, när som helst, invända mot behandling av personuppgifterna på flera grunder såsom framgår av dataskyddsförordningen utan att behöva berättiga sitt beslut. 
 7. Rätt att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande: Den registrerade har rätt att inte vara föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, vilket innefattar profilering, om sådan profilering orsakar en rättslig verkan som avser den registrerade eller på samma vis väsentligen påverkar honom eller henne. 
 8. Rätt att anföra klagomål inför en tillsynsmyndighet: Samtliga registrerade har rätt att anföra klagomål inför en tillsynsmyndighet, särskilt i det EU-land där han eller hon har sin stadigvarande hemvist, arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen ägt rum om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser denne eller denna bryter mot dataskyddsförordningen. 

När behandling grundas på samtycke såsom enligt artikel 7 i dataskyddsförordningen, kan den registrerade, när som helst, återkalla sitt samtycke. 

Vänligen kontakta legal@hyred.io om du behöver mer information om behandlingen av dina personuppgifter. 

Observera att villkoren i denna personuppgiftspolicy kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Hyreds webbplats. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Om du har frågor kopplade till denna personuppgiftspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna personuppgiftspolicy vänligen kontakta legal@hyred.io eller ring oss på 033-24 33 33.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats
Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats